Privatlivspolitik

Persondata og cookies

Persondata

Beskyttelse af dit privatliv

Ole Haslunds Kunstnerfond tager behandling af dine personoplysninger alvorligt. Vi sikrer rimelig og gennemsigtig databehandling i overensstemmelse med gældende regler om behandling af personoplysninger.

Ole Haslunds Kunstnerfond er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Vi kan kontaktes via følgende kontaktoplysninger:

Ole Haslunds Kunstnerfond
CVR 53311318
c/o Gorrissen Federspiel
1609 København V
Danmark
E-mail: raeveskiftet@mail.dk

Vi behandler følgende oplysninger om dig

Vi behandler følgende almindelige personoplysninger om dig:

Besøgende på hjemmesiden

 • Enhedsoplysninger, herunder enheds-id og IP-adresser, samt øvrige data opsamlet vha. cookies (eksempelvis besøgsdata), som kan være personhenførbare. Du kan i øvrigt læse nærmere om vores cookie-politik længere nede.

Oplysninger om ansøgere og lejere til vores udlejningssommerhuse/kunstnerboliger:

 • Almindelige kontaktoplysninger om ansøgere til og lejere af vores udlejningssommerhuse.
 • Almindelige bogholderioplysninger om betaling af leje for bolig.

Formål og retsgrundlag for behandling

Formålet med og retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger, herunder videregivelse til vores nødvendige samarbejdspartnere, er følgende:

Besøgende på hjemmesiden: Analyse med henblik på optimering af hjemmeside, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f om legitim interesse, hvor Ole Haslunds Kunstnerfonds legitime interesse er at optimere hjemmesiden og sine produkter.

Oplysninger om ansøgere til og lejere af vores udlejningssommerhuse/kunstnerboliger: Indgåelse og opfyldelse af kontrakten med lejere af sommerhuse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b samt artikel 6, stk. 1, litra f om legitim interesse, hvor Ole Haslunds Kunstnerfonds legitime interesse er at kunne behandle ansøgninger om at leje sommerhuse, samt generelt at kunne administrere udlejning af sommerhuse/kunstnerboliger, herunder sikre at der sker en ligelig tildeling af udlejningsejendomme til ansøgere år for år og generel bogføring.

Kategorien af modtagere af personoplysninger

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Rådgivere
 • Revisorer
 • Databehandlere

Overførsel til tredjeland

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU eller EØS.

Sletning m.v.

Besøgende på vores hjemmeside: Data om din onlineadfærd på vores hjemmeside slettes, når den ikke længere er relevant for sit formål, og som udgangspunkt senest 24 måneder efter indsamlingen.

Oplysninger om ansøgere til og lejere af vores udlejningssommerhuse/kunstnerboliger: Oplysninger om ansøgere og lejere opbevares så længe, vi finder dette nødvendigt henset til bl.a. ansøgningshistorik og fordeling af udlejningssommerhuse/kunstnerboliger og opbevares maksimalt i 5 år, medmindre der er en saglig grund til længere opbevaring, herunder verserende tvist.

Dine rettigheder

Såfremt du ønsker at gøre brug af nedenstående rettigheder, skal du kontakte os gennem de kontaktoplysninger, som er oplistet øverst i privatlivspolitikken.

 • Ret til indsigt (se personoplysninger): Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Adgangen til indsigt må dog ikke krænke andres rettigheder og frihedsrettigheder.
 • Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning af personoplysninger: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Når vores behandling af dine personoplysninger baserer sig på samtykke eller en kontrakt, og behandlingen er foretaget automatisk, har du ret til dataportabilitet. Denne ret indebærer, at du har ret til at få tilsendt de personoplysninger, som vi behandler om dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du har ret til at overføre til en anden tjenesteyder.
 • Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 • Ret til at trække samtykke tilbage: Hvis vi baserer vores behandling på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke til Ole Haslunds Kunstnerfonds behandling af dine personoplysninger helt eller delvist tilbage. Din tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som vi har foretaget, indtil din tilbagetrækning af samtykket. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Du kan i øvrigt læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du kan finde på www.datatilsynet.dk.

Hvis der i forbindelse med din anmodning om brug af dine rettigheder hersker rimelig tvivl om din identitet, har vi ret til at anmode om yderligere oplysninger, der er nødvendige for at bekræfte din identitet. I sådant tilfælde vil vi behandle og registrere disse yderligere oplysninger om dig til dette formål, idet vi vil begrænse omfanget af sådanne data samt vores behandling heraf mest muligt.

Klage

Såfremt du ønsker at klage over Ole Haslunds Kunstnerfonds behandling af dine personoplysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet, som har følgende kontaktoplysninger:

Datatilsynet
Adresse: Borgergade 28, 5, 1300 København K
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Telefonnr.: + 45 33 19 32 00
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Opdateringer

Denne privatlivspolitik er senest opdateret december 2018 og vil løbende blive opdateret.

 

Cookies

Kontakt

Hvis du har en klage eller spørgsmål om, hvordan cookies, persondata eller andre oplysninger om din adfærd på siden bliver benyttet, er du velkommen til at kontakte os via nedenstående kontaktoplysninger.

Dette websted udgives af:

Ole Haslunds Kunstnerfond
CVR 53311318
c/o Gorrissen Federspiel
1609 København V
Danmark
E-mail: raeveskiftet@mail.dk